Política de Privacitat

OUIGO ESPAÑA, S.A.U. (d'ara en endavant, "OUIGO") posa a disposició dels usuaris de la pàgina web www.ouigo.com/es (d'ara en endavant, també "el web") i de l’aplicatiu mòbil "OUIGO ES" (d'ara en endavant, també "l’App") aquesta política de privacitat, amb la finalitat d'oferir informació sobre com tractem les teves dades personals i protegim la teva privacitat i informació.

OUIGO sol·licita a l'usuari que dediqui uns minuts a llegir amb deteniment aquesta política de privacitat.

Introducció

Aquesta política de privacitat és d'aplicació al web i a l'App, així com a les interaccions que l'usuari realitzi a través d'aquesta pàgina web i App.

OUIGO podrà modificar aquesta política de privacitat quan sigui necessari. En cas que hi hagi modificacions es comunicarà a través del web i de l'App o bé per altres mitjans, amb la finalitat que pugueu conèixer les noves condicions de privacitat. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per OUIGO després d'haver-vos notificat aquestes modificacions suposarà que hi esteu d’acord, excepte per als supòsits en què sigui necessari el vostre consentiment exprés.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Denominació social: OUIGO ESPAÑA, S.A.U.
Domicili social: c/Alfonso XII, 62, planta 4º – 28014-Madrid
N.I.F.: A-88269972
Adreça de correu electrònic de contacte: datos@ouigo.es

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? Sobre quina base de legitimació ho fem?

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris d’aquest web i App seran tractades per OUIGO per a les següents finalitats, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l'usuari, així com de les interaccions que l'usuari estableixi amb OUIGO i/o altres usuaris a través del web i de l'App:

 1. Gestió dels usuaris registrats a la web i a l'App: les dades personals dels usuaris que, si escau, es registrin i creïn un compte d'usuari al web i a l’App, seran tractades amb la finalitat de gestionar un perfil d'usuari (nom d'usuari i contrasenya) que permeti l'accés al web i a l'App. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'execució de la relació subscrita amb l'usuari i la prestació del servei sol·licitat (registre i ocupació del web i de l'App).
 2. Gestió i execució de reserves i compres de bitllets: les teves dades seran tractades amb la finalitat d'executar la relació jurídica sorgida com a conseqüència de la reserva, pagament i emissió de bitllets, així com per possibilitar diferents opcions a l'usuari en relació amb la facturació dels mateixos i un seguiment de les transaccions realitzades. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'execució de la relació jurídica subscrita com a conseqüència de l'adquisició/reserva de bitllets.
  En cas de necessitar assistència durant el trajecte i viatge reservat com a conseqüència de les restriccions de mobilitat que l'usuari pogués patir (en atenció a la seva condició física i mèdica), i sempre en base al seu consentiment explícit a tal efecte, podrem tractar dades de salut de l'usuari per poder prestar aquesta assistència durant el viatge.
 3. Compliment d'obligacions legals aplicables a OUIGO: tractarem les vostres dades amb la finalitat de poder complir diferents obligacions legals aplicables a la nostra activitat, com per exemple en matèria fiscal i comptable. La base de legitimació que empara aquest tractament és la pròpia norma que ens imposa, en cada cas, aquesta obligació.
 4. Verificació del nivell de seguretat i prevenció del frau: tractarem les teves dades personals amb la finalitat de verificar el nivell de seguretat de les transaccions i combatre el frau amb targetes de crèdit, el que pot tenir com a conseqüència el bloqueig automàtic de qualsevol reserva que sembli fraudulenta o no presenti totes les garanties necessàries pel que fa a seguretat en els pagaments en línia. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'interès legítim de OUIGO per prevenir el frau pel que fa a l'activitat que aquesta entitat desenvolupa.
 5. Realització d'activitats de publicitat i prospecció comercial:  tractarem les teves dades per finalitats com ara el desenvolupament d'estadístiques o estudis de satisfacció i de mercat; l'obtenció de perfils i personalització d'accions comercials; la segmentació i depuració de dades; així com la remissió a través de qualsevol canal, incloent mitjans electrònics (com ara notificacions a través de l'aplicació Ouigo, notificacions push, correu electrònic i SMS, MMS al telèfon mòbil) i per mitjans no electrònics (incloent, de manera enunciativa i no limitativa, telèfon i carta), informació comercial, ofertes, descomptes i promocions relatives a productes i serveis propis o de tercers.
  OUIGO informa que els perfils s'elaboraran en base als següents criteris: característiques personals, oci cultural, oci recreatiu, aficions, desplaçaments (mitjans de transport utilitzats, ciutats visitades, tipus d'allotjaments utilitzats). Seran objecte d'anàlisi tant les activitats realitzades com la freqüència en què es realitzen.
  La base de legitimació per al tractament exposat serà, en funció del cas (i) l'interès legítim de OUIGO en relació amb la remissió d'informació comercial sobre productes propis d'aquesta entitat i semblants als prèviament adquirits per l'usuari; i (ii) el seu consentiment exprés pel que fa a les comunicacions comercials no compreses en el cas anterior (p. ex, comunicacions de terceres empreses o comunicació sobre productes propis no similars als prèviament adquirits).
 6. Gestió de funcionalitats posades a disposició pel web i l'App. Les dades personals dels usuaris que procedeixin a fer ús de qualsevol de les funcionalitats posades a disposició pel web i l'App, seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar el desenvolupament de la funcionalitat que es tracti en cada cas. La base de legitimació que empara aquest tractament és (i) l'execució de la relació subscrita amb l'usuari i (ii), en cas que sigui necessari per a la funcionalitat concreta que es tracti, el seu consentiment.
 7. Enregistrament de trucades - servei d'atenció al client. En el cas que contactis amb nosaltres a través del nostre servei d'atenció al client, t'informem que procedirem a gravar la trucada, sobre la base del nostre interès legítim, amb la finalitat d'assegurar la prestació correcta dels nostres serveis i resoldre i gestionar aquelles devolucions, incidències o reclamacions que se’n poguessin derivar,
 8. Anàlisi de la navegació web i de l'App, i servei de publicitat personalitzada. En cas que ens haguessis atorgat el teu consentiment per a la instal·lació de cookies al teu dispositiu de navegació, podrem tractar les teves dades amb la finalitat d'analitzar la teva navegació, inferir els teus interessos i servir publicitat personalitzada, tot això sobre la base de l'esmentat consentiment. Pots obtenir informació addicional respecte a l’ús de cookies a la nostra Política de Cookies.
 9. Participació en promocions. En cas que l'usuari participi en promocions organitzades per Ouigo, tractarem les seves dades personals per tal de possibilitar aquesta participació, sobre la base de legitimació de l'execució contractual derivada entre l'usuari i l'organitzador.

Quines dades són tractades per OUIGO i de quines fonts procedeixen?

Les dades que OUIGO tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l'usuari a través del web i de l'App provenen de les següents fonts:

 • Dades aportades per l'usuari mitjançant els formularis posats a disposició per OUIGO en el moment del registre i creació d’un compte d’usuari.
 • Dades generades com a conseqüència de la navegació i ús per part de l'usuari del web i de l'App.
 • En cas de contactar per telèfon amb el nostre servei d'atenció al client, la veu de l'usuari podrà ser tractada com a conseqüència de l'enregistrament de la trucada.

OUIGO podrà tractar dades personals de les següents tipologies, en funció de la relació establerta amb l'usuari:

 • Dades identificatives.
 • Dades relatives a característiques personals.
 • Dades de naturalesa econòmica i financera.
 • Dades de navegació i dispositiu utilitzat.
 • Dades de salut (només en cas de requerir assistència durant el trajecte i viatge com a conseqüència de les restriccions de mobilitat de l’usuari).
 • Altres tipologies de dades (per exemple, la veu de l'usuari en cas de contactar amb el servei d'atenció telefònica).

Amb qui es compartiran les meves dades? Es transferiran a altres països?

En principi no es preveu la cessió de les dades personals que ens facilitis a cap tercer, essent OUIGO la única entitat que les tracti d'acord amb el que s'exposa en aquesta Política.

Sense prejudici del que s’ha exposat anteriorment, les teves dades podran ser comunicades a diferents organismes públics en compliment de les obligacions legals que resultin d’aplicació a OUIGO (per exemple, en matèria fiscal i comptable) i notaris.

Així mateix, per poder gestionar reserves i compres de bitllets, les teves dades bancàries seran tractades pels proveïdors de passarel·les de pagament contractats per OUIGO.

En principi no es preveu la transferència internacional fora de l’Espai Econòmic Europeu de les dades personals que ens comuniques. En tot cas, OUIGO t’informa del que farà prioritzant l’elecció d’un país que ofereixi un nivell adequat de seguretat en matèria de dades personals o, en el seu defecte, adoptant garanties addicionals per a la seguretat de les dades personals transferides, a l’empara de les possibilitats que reconeix la normativa vigent. Pot sol·licitar més informació sobre les transferències internacionals de dades a datos@ouigo.es

Durant quant temps conservem les teves dades?

OUIGO conservarà les teves dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat i/o per assolir la finalitat de tractament perseguida, sempre que, en la mesura que resulti d'aplicació, no hagi revocat el seu consentiment. Posteriorment, sempre que l'usuari no hagi exercit el seu dret de supressió, les seves dades seran conservades durant els terminis legals que resultin d'aplicació en cada cas, tenint en compte la tipologia de dades, així com la finalitat del tractament.

Pots sol·licitar més informació sobre les transferències internacionals de dades a datos@ouigo.es

Quins són els teus drets sobre les teves dades personals?

OUIGO t'informa que té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que et concerneixen o no.

De la mateixa manera, OUIGO t’informa que compta amb els següents drets sobre les teves dades de caràcter personal:

 • Accedir a les teves dades: tens dret a accedir a les teves dades per saber quines dades personals estem tractant que et concerneixen.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les teves dades: en determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideris inexactes i que et concerneixen, i que siguin objecte de tractament per part de OUIGO, així com dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre d'altres motius, les dades ja no fossin necessàries per a la finalitat que van ser atorgades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies tindràs dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas t'informem que únicament conservarem les dades sobre les que hagis sol·licitat limitació en el tractament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixen, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, així com al fet que siguin transmeses per part de OUIGO a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, tindràs dret a oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas, deixaríem de tractar-les llevat que haguem de continuar fent-ho per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, podràs retirar qualsevol dels consentiments que haguessis prestat per al tractament de les teves dades sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podràs exercir aquests drets dirigint-te per escrit al responsable del tractament al seu domicili social o a l’adreça datos@ouigo.es

En ambdós supòsits, es pot exigir l'acreditació de la identitat de la persona que exerceix els seus drets, mitjançant l'enviament de còpia del seu DNI, NIE, passaport o document equivalent, per les dues cares.

OUIGO facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos, si calgués, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

OUIGO t'informa que podràs presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, sent, en el cas d'Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Revisat 9/12/2020