Política de Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

OUIGO ESPAÑA, S.A.U. (d'ara en endavant, “OUIGO”), posa a disposició dels visitants de la seva pàgina web aquesta Política de Protecció de Dades amb la finalitat de proporcionar informació de com es tracten les seves dades en el marc de la seva relació amb OUIGO.

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Denominació social: OUIGO ESPAÑA, S.A.U.

Domicili social: c/Alfonso XII, 62, planta 4º – 28014-Madrid

N.I.F.: A-88269972

Adreça de correu electrònic de contacte: datos@ouigo.es

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals i sobre quina base ho fem?

 

Tractem les teves dades personals amb les següents finalitats i sobre la base de les següents bases de legitimació:

 

• Per una banda, i sobre la base de l’execució de la relació promocional establerta amb OUIGO en motiu del seu llançament (la “Promoció”), les tractem amb la finalitat de gestionar el teu registre i participació a la Promoció, així com per fer efectiva l’entrega del premi en cas de resultar guanyador d’aquesta. La recollida de les teves dades personals és necessària per a la finalitat indicada anteriorment, de manera que una eventual oposició per la teva part suposaria la impossibilitat de participar a la Promoció o de poder entregar-te el descompte corresponent, al constituir el tractament de les dades com un requisit contractual.

 

• Per altra bada, sobre la base del nostre interès legítim i tenint en compte la relació promocional que ens uneix quan t’inscrius a la nostra Promoció, tractem les teves dades per a remetre’t comunicacions comercials i el nostre newsletter on hi detallem noves promocions i avantatges. En tot moment tindràs dret a oposar-te a qualsevol finalitat del tractament emparada en l'interès legítim del responsable.

 

• Finalment, en cas que no hagis participat en aquesta Promoció, sobre la base del teu consentiment, tractem les teves dades per a remetre’t comunicacions comercials sobre els serveis Ouigo (serveis de transport per ferrocarril en alta velocitat a Espanya operats per Ouigo España, S.A.U.).

 

Quines dades tractem i com les hem obtingut?

 

Tractem les teves dades de caràcter identificatiu i de contacte (nom i cognoms, adreça de correu electrònic i, en el seu cas, nom d’usuari a Facebook), que haurem obtingut:

 

• Directament de part teva, al facilitar-nos-les quan et registres i participació a la nostra Promoció o al formulari de registre a la nostra newsletter.

 

• O bé poden haver estat facilitades per part de Facebook, en cas d’haver optat per participar mitjançant el mecanisme de login social facilitat per aquesta xarxa social, acceptant les seves pròpies condicions d’ús i política de privacitat.

 

Durant quant temps conservem les teves dades?

 

Les dades personals que ens facilites en el marc de la teva participació a la Promoció organitzada seran tractades durant tot el termini de vigència d’aquesta i del termini en què es puguin bescanviar els codis de descompte oferts, és a dir, fins al proper 31 de desembre de 2021.

Durant aquest termini, les teves dades personals seran tractades amb les finalitats exposades anteriorment, sense prejudici del teu dret a oposar-te a la rebuda del newsletter.

 

Si no participes en la Promoció, les dades personals que ens facilitis de manera voluntària per a poder rebre el nostre newsletter i serveis i informacions comercials d’OUIGO seran tractades amb aquesta finalitat.

 

Sense perjudici dels paràgrafs anterior, quan acabi el termini de conservació previst, t’informarem de la possibilitat de conservar les teves dades personals degudament bloquejades amb l’objecte de complir amb les diferents normes legals que resultin d’obligat compliment per part d’OUIGO.

 

Amb qui es compartiran les meves dades? Es transferiran a altres països?

 

En principi no es preveu la cessió de les dades personals que ens facilitis a cap tercer, essent OUIGO la única entitat que les tracti d'acord amb el que s'exposa en aquesta Política.

 

Sense prejudici del que s’ha exposat anteriorment, les teves dades podran ser comunicades a diferents Organismes Públics en compliment de les obligacions legals que resultin d’aplicació a OUIGO (per exemple, en matèria fiscal i comptable) i Notaris.

 

En principi no es preveu la transferència internacional fora de l’Espai Econòmic Europeu de les dades personals que ens comuniques. En tot cas, OUIGO t’informa del que farà prioritzant l’elecció d’un país que ofereixi un nivell adequat de seguretat en matèria de dades personals o, en el seu defecte, adoptant garanties addicionals per a la seguretat de les dades personals transferides, a l’empara de les possibilitats que reconeix la normativa vigent.

 

Quins drets tinc i com puc exercitar-los?

 

D’acord amb la normativa vigent, tens els següents drets:

 

• Dret d’accés: dret a saber quines dades relatives a la teva persona tractem, així com a sol·licitar una còpia d’aquestes.

 

• Dret de rectificació:  dret a sol·licitar que actualitzem les seves dades personals, a corregir aquestes dades si consideres que són incorrectes o incomplertes.

 

• Dret de supressió: tens dret a que esborrem les dades personals que tractem sobre la teva persona, en cas de que hi hagi un dels supòsits contemplats en aquest sentit per la normativa vigent.

 

• Dret a limitar el tractament que realitzem amb les teves dades personals en cas de complir les condicions reconegudes per la normativa vigent.

 

• Dret a la portabilitat: tens dret a obtenir en un format estructurat les teves dades personals, així com a sol·licitar-nos que les comuniquem a un nou responsable del tractament de la teva elecció.

 

• Dret d’oposició: tens dret a oposar-te al tractament que realitzem de les teves dades personals, especialment en relació amb el tractament que realitzem amb la finalitat d’enviar-te comunicacions comercials i el nostre newsletter.

 

Pots exercir els drets mencionats a l’adreça postal anteriorment indicada o a l’adreça de correu electrònic datos@ouigo.es, en ambdós casos dirigint un escrit amb la referència “Protecció de Dades”, especificant la concreta sol·licitud que fas i adjuntant una còpia del teu document acreditatiu d’identitat.

 

En últim lloc, tens dret a obtenir la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) en cas d’entendre que s’han vulnerat els teus drets, i pots sol·licitar-nos informació addicional sobre el tractament de les teves dades escrivint-nos a l’adreça de correu datos@ouigo.es