Avís legal i condicions generals d'ús de la app

1. INTRODUCCIÓ I DADES DEL TITULAR DE L'APLICACIÓ

Aquesta aplicació "OUIGO ES" (d'ara en endavant, App) en format aplicació mòbil, és posada a disposició per l'entitat OUIGO ESPAÑA, S.A.U. (d'ara en endavant, l'Entitat).

El responsable de l'App posa en coneixement dels usuaris les següents dades de l'entitat en condició de titular d’aquest aplicatiu mòbil: l'entitat mercantil OUIGO ESPAÑA, S.A.U. té el seu domicili social al  c/ Alfons XII, 62, planta 4a - 28014-Madrid, i el seu CIF és A-8826972 i està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al foli 145 del Volum 38528, Full M-685215.

Per al plantejament o resolució de qualsevol conflicte, incidència o qualsevol altra qüestió derivada de l'accés i navegació de l’App, o en relació amb els continguts posats a disposició del públic a través d’aquesta, l'entitat posa en coneixement dels usuaris els següents mitjans de comunicació directa i efectiva:

  • Adreça de correu electrònic: datos@ouigo.es
  • Adreça postal de contacte: c/ Alfons XII, 62, planta 4a - 28014-Madrid

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'entitat recomana a l'usuari que llegeixi detingudament aquest text abans de procedir a l'accés, ús i navegació de l'App.

Aquest document d'Avís legal i Condicions Generals d’Ús té com a objecte establir les condicions i pautes d'accés i ús per part dels usuaris de l'App, així com dels continguts que es mostren i comuniquen públicament a través d’aquesta App.

L'acceptació d’aquest Avís legal i Condicions Generals d’Ús, impliquen l'acceptació expressa i sense reserves per part de l'usuari dels termes exposats en aquest document, declarant l'usuari que ha llegit, coneix i comprèn aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús , així com que assumeix totes les obligacions inherents a usuari de l’App. Així mateix, l'usuari declara que és una persona major de 18 anys i amb capacitat per signar aquestes condicions.

Aquest document d'Avís Legal i Condicions Generals d’Ús tindrà un període de validesa indefinit, en tant que no sigui modificat. No obstant això, l'entitat es reserva el dret de modificar tant la presentació, configuració i contingut de l'App, com aquest document en els termes establerts a la secció 7 d’aquest Avís legal i Condicions Generals d’Ús. L'accés, ús i navegació que l'usuari realitzi després de l'entrada en vigor dels possibles canvis o modificacions, suposaran l'acceptació dels mateixos per part de l'usuari excepte en els supòsits en què es requereix el seu consentiment exprés.

Sense perjudici de la regulació continguda en aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús, l'entitat es reserva la possibilitat d'establir eventualment condicions particulars d'ús de l'App, quedant en aquest cas els usuaris igualment vinculats pel contingut de les condicions particulars d'ús que , si és el cas, fossin publicades.

3. ÚS DE L'APLICACIÓ

L'App té com a objecte proporcionar una solució digital en format d'aplicació mòbil que permeti als seus usuaris adquirir bitllets de transport comercialitzats per Ouigo, així com reservar bitllets i gestionar aquestes reserves. En particular, es permet als usuaris:

  • Obtenir informació sobre l'oferta de serveis de OUIGO
  • Realitzar una comanda mitjançant l'adquisició de títols de transport de OUIGO en línia.
  • Modificar la comanda realitzar i contactar amb el centre d’ atenció al client de OUIGO
  • Accedir a un històric de transaccions 

L'adquisició d'un títol de transport es regirà pel que disposen les Condicions Generals de Venda i Transport de OUIGO. Per la seva banda, pel que fa a la protecció de dades personals i el tractament realitzat per OUIGO, serà de compliment el que disposa la política de privacitat.

Llevat que es disposi una altra cosa en la resta de seccions d’aquest Avís legal i Condicions Generals d’Ús, l'ús i descàrrega de l'App tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions contractada per l'usuari amb tercers i el cost d'adquisició de productes i serveis (bitllets).

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT

4.1 Obligacions de l'usuari

L'usuari s'obliga a utilitzar l'App i les eines habilitades en aquesta d'acord amb les disposicions establertes per la legislació i normativa vigent, la bona fe, l'ordre públic i els usos i costums generalment acceptats.

L'usuari s'obliga expressament a realitzar un ús adequat de l'App i dels seus continguts, d'acord amb les possibilitats i serveis que ofereixen, així com amb la finalitat per a la que ha estat concebuda.

Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar l'App, els seus continguts i/o les eines de difusió que aquesta posa a la seva disposició amb finalitats il·lícites o il·legals, contraris a la normativa vigent, i/o lesius per als drets i/o interessos de l'entitat o de terceres persones, ja siguin físiques o jurídiques.

Igualment, l'usuari s'obliga a no causar perjudicis, danys o deterioraments sobre el programari, eines i/o continguts que constitueixen la base de l'App, i a no impedir el seu normal funcionament.

L'entitat no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada de l'incompliment d'aquestes obligacions per part dels usuaris.

4.2 Responsabilitat dels usuaris

Cada usuari serà responsable, de manera única i exclusiva, de l'ús que efectuï respecte de les eines posades a disposició a través de l'App.

L'usuari serà l'únic responsable de la utilització que realitzi de l'App amb finalitats il·lícites, il·legals, no autoritzades per la normativa vigent o contraries a aquesta ja sigui amb o sense finalitat econòmica.

L'usuari assumirà en tot cas, de manera única i exclusiva, les responsabilitats de qualsevol índole que poguessin derivar-se com a conseqüència de l'incompliment d’aquestes Condicions Generals d’Ús i de les condicions particulars d'ús que, eventualment, poguessin ser publicades, així com, en general, de qualsevol comportament de l'usuari que resulti contrari a la legislació i normativa vigent, la bona fe, l'ordre públic i els usos i costums generalment acceptats.

Els responsables de l'App queden exclosos de qualsevol tipus de responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol dany o perjudici, causat a l'usuari o un tercer, que vingui provocat pel mal ús, intencionat o no, que l'usuari realitzi dels continguts, eines i utilitats posades a disposició a través de l'App, o per la inobservança d’aquestes Condicions Generals d’Ús per part de l'usuari.

4.3 Responsabilitat de tercers

L’App podrà albergar, de forma provisional o permanent, enllaços, links, hipervincles o tecnologies similars (d'ara en endavant i de manera genèrica, enllaços) que redirigeixen a l'usuari a altres pàgines o llocs web i/o que redirigeixin a l'usuari a espais publicitaris gestionats per tercers .

En cas d'existir aquests enllaços, tindran com a única finalitat facilitar i permetre l'accés a l'usuari a continguts i/o serveis que puguin resultar del seu interès que, en tot cas, seran gestionats per tercers i no per l'App.

L'entitat no procedeix al control previ, ni aprova, ni autoritza, ni supervisa, ni fa propis els continguts, serveis i qualsevol altra informació proporcionada per tercers que puguin albergar els enllaços disponibles a l'App.

Així, els titulars de les pàgines o llocs web de destinació dels enllaços seran els únics responsables de garantir que el contingut allotjat en aquest compleix la totalitat de requeriments legals que li siguin d'aplicació, i els usuaris que accedeixin a les pàgines o llocs web a les que dirigeixen aquests enllaços seran els únics responsables de les relacions jurídiques de qualsevol classe que entaulin amb els tercers responsables de les pàgines o llocs web de destinació.

En cas d'existir aquestes relacions jurídiques, s'entendrien realitzades en tot cas entre l'usuari i el tercer i, per tant, en un àmbit extern i aliè a l'entitat, assumint l'usuari sota la seva exclusiva i única responsabilitat els danys i/o perjudicis que li poguessin ser ocasionats com a conseqüència de l'ús que realitzi de les pàgines o llocs web enllaçats.

L'entitat no assumeix cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada de les connexions que poguessin efectuar-se a través dels enllaços, o dels continguts als quals els mateixos dirigeixin, ni garanteix la disponibilitat tècnica, licitud, veracitat, utilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció o moralitat dels continguts, informacions o serveis accedits a través d'aquests enllaços, sempre que els mateixos no es trobin directament gestionats o controlats per l'entitat.

La inclusió d'enllaços i connexions externes no implicarà, en cap cas, tret que s'indiqui expressament el contrari, l'existència d'associació, relació o participació de l'entitat amb les entitats o terceres persones connectades.

4.4 Limitació de la responsabilitat de l'Entitat

L'entitat no es compromet a garantir la continuïtat i disponibilitat de l'App ni que aquesta no tindrà interrupcions, així com que no serà responsable pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de (i) la manca d'accessibilitat o disponibilitat o accessibilitat a l'App; (ii) la interrupció en el funcionament de l'App o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, centres de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, produïts per l'usuari durant el seu funcionament; i (iii) altres danys i perjudicis que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de l'entitat.

Així mateix, l'entitat no és responsable que l'usuari no disposi del dispositiu compatible o hagi descarregat una versió de l’App que no sigui compatible amb aquest.

5. Propietat industrial i intel·lectual

La titularitat de tots i cadascun dels drets de propietat industrial i intel·lectual de l'App, dels seus dissenys gràfics, de les informacions i codis que contenen, del contingut i del programari que serveix de base a aquesta, així com les marques, noms comercials, noms de domini i qualsevol altre contingut susceptible d'aplicació industrial i/o comercial relatius al servei, funcionalitats o utilitats de l'App correspon de manera única i exclusiva a l'entitat o bé són utilitzats per la mateixa prèvia autorització expressa dels seus legítims titulars.

L'usuari es compromet i obliga expressament a respectar tots i cada un dels actius protegits mitjançant drets de propietat industrial o intel·lectual als que accedeixi a través de l'App, quedant expressament prohibida la realització per part de l'usuari de l'App de qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació i, en general, de qualsevol forma d'explotació d'actius intangibles, obres o continguts als quals accedeixi a través de l'App, llevat d'autorització prèvia, expressa i atorgada per escrit, dels legítims titulars de l'actiu intangible que es tracti.

6. Plantejament de dubtes, consultes, suggeriments o queixes per part de l'usuari

Pel plantejament de qualsevol dubte, consulta, suggeriment o reclamació que pogués sorgir, relacionada amb el contingut d’aquestes Condicions Generals d’Ús i, si escau, sobre l'accés, ús i navegació de l'App, l'usuari podrà dirigir-se a la següent adreça electrònica: datos@ouigo.es

7. Modificacions i suspensió de la disponibilitat de l'App

L'entitat es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions respecte de la informació posada a disposició del públic a través de l'App, en la seva configuració interna o en la seva presentació.

Així mateix, l'entitat es reserva el dret de modificar, totalment o parcialment, aquestes Condicions Generals d’Ús incloent, modificant o eliminant les clàusules que consideri necessàries, sense previ avís i en el moment que consideri oportú. Aquestes modificacions, en cas de produir-se, podran substituir, completar i/o modificar aquestes Condicions Generals d’Ús.

Les possibles modificacions podran venir motivades, entre altres motius, per canvis tècnics en el servei prestat mitjançant l'App, canvis en la normativa o canvis en les funcionalitats de l'App.

Igualment, l'entitat es reserva el dret a suspendre temporal o definitivament, i sense previ avís, l'accessibilitat a l'App ja sigui amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de la mateixa, o de suspensió definitiva de la disponibilitat i posada a disposició de l’App.

8. Legislació i fur

Aquest document, així com la política de privacitat de l'App han estat redactats en castellà (Espanya) i de conformitat amb les lleis i normativa d'Espanya. Els usuaris de l'App accepten la legislació espanyola com a legislació rectora de tota relació que entaulin amb l'entitat a través d’aquesta App.

Pel que fa al fur, en cas que sigui necessària la submissió a un determinat fur, en aplicació del que preveu la legislació i normativa vigent, les parts se sotmetran al fur que en aquest cas correspongui.

En el cas que no hi hagi previsió legal que exigeixi la submissió a un determinat fur les parts, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, pacten la seva submissió als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid per a la discussió litigiosa de qualsevol qüestió relacionada amb l'accés, ús i navegació de l'App.